Pracownicy spoza EOG

Obywatele spoza obszaru EOG/EFTA muszą posiadać pozwolenie na pracę i pobyt. O wydaniu zezwolenia na pobyt decyduje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Wnioskodawca nie ma prawa rozpocząć pracy do czasu rozpatrzenia zezwolenia na pobyt i pracę.

Pracownicy

Pracodawcy

Zezwolenie na pracę

Wnioskującym jest pracownik. Pracodawca składa jego wniosek wraz z dokumentami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przed przyjazdem do kraju.

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca musi uzyskać dla niego tymczasowy pozwolenie na pracę, zanim ten podejmie pracę.Tymczasowe pozwolenie na pracę musi zostać wydane przed przyjazdem pracownika do kraju. Pozwolenie wydawane jest jednorazowo na okres jednego roku, ale nigdy na okres dłuższy niż przewiduje zezwolenie na pobyt lub umowa o pracę. Urząd Pracy otrzymuje dane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wydaje zezwolenie na pracę.

Po przybyciu do kraju cudzoziemiec/pracownik musi stawić się z paszportem w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (urzędzie wojewódzkim poza obszarem stolicy), w celu wykonania zdjęcia oraz zakończenia procesu rejestracji.

Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego pracodawcy, jeśli pracownik chce zmienić miejsce zatrudnienia, musi wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na pracę. Zabronione jest rozpoczęcie zatrudnienia u nowego pracodawcy, przed uzyskaniem nowego pozwolenia na pracę.

Tymczasowe zezwolenie na pracę

Wnioskującym jest pracownik. Pracodawca podpisuje i składa wniosek pracownika wraz z innymi dokumentami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przed jego przyjazdem do kraju.

Wniosek o zezwolenie na pracę tymczasową należy złożyć wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Dalvegur 18, 201 Kópavogur.

Wniosek o przedłużenie tymczasowego zezwolenia na pracę należy złożyć w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców na cztery tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniego zezwolenia.

W przypadku przedłużenia zezwolenia, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenia na pracę tymczasową, a pracodawca musi zgodnie z prawem opłacać podatki i opłaty w związku z zatrudnieniem pracownika z zagranicy.

Podstawowe warunki udzielenia zezwolenia:

  • Umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem, podpisana przez pracodawcę i pracownika.
  • Opinia odpowiedniego związku zawodowego. Patrz ramka IV we wniosku

Zezwolenie na pobyt

Wnioskującym jest pracownik. Pracodawca podpisuje i składa wniosek pracownika wraz z innymi dokumentami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przed jego przyjazdem do kraju.

Warunkiem wydania zezwolenia na pobyt w celu zatrudnienia jest uzyskanie zezwolenia na pracę.

Warunkiem uzyskania zezwolenie na pobyt, jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w określonej przez urząd formie.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, pomaga zainteresowanemu pracownikowi w ubieganiu się o zezwolenie na pobyt. W celu ubiegania się o zezwolenie należy wypełnić specjalne formularze w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

Wniosek można złożyć i opłacić w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców lub w urzędach wojewódzkich poza obszarem stolicy.

Cudzoziemiec /pracownik jest zobowiązany do osobistego stawienia się po przyjeździe do kraju i okazania paszportu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Dalvegur 18, 201 Kópavogur.  

Przed wydaniem zezwolenia na pobyt, miejsce zamieszkania wnioskodawcy musi zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Islandii.Jeżeli wnioskodawca nie zarejestruje swojego miejsca zamieszkania we wniosku o zezwolenie na pobyt, musi zgłosić swoje miejsce zamieszkania w celu rejestracji na specjalnym formularzu, przed wydaniem zezwolenia na pobyt.

Fotografowanie do karty pobytu odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na pobyt, a cudzoziemiec/pracownik musi stawić się osobiście w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Konieczna jest rezerwacja terminu.

Zezwolenie na pobyt w celu udziału w związku z zatrudnieniem wydawane jest w  czterech kategoriach:

 

Różnego typu uprawnienia łączą się z danym rodzajem zezwolenia na pobyt

Odnowienie zezwolenia na pobyt

O odnowienie pozwolenia na pobyt należy ubiegać się przynajmniej cztery tygodnie przed upływem ważności poprzedniego zezwolenia na pobyt.

Zezwolenie na pobyt dla wolontariusza

Zezwolenia na pobyt dla wolontariuszy są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia, które zamierzają pracować w organizacjach pozarządowych działających na cele charytatywne lub humanitarne. Organizacje pozarządowe nie są prowadzone dla zysku i są zwolnione z podatku. 

Ogólnie przyjmuje się, że organizacje należące do tej kategorii działają na arenie międzynarodowej. 

Zezwolenie na pobyt dla au pair jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 25 lat, które chcą pracować jako au pair na Islandii.

Badanie stanu zdrowia

Pracownik jest odpowiedzialny za umówienie wizyty

Cudzoziemiec/pracownik musi przejść badanie lekarskie, aby dokończyć rejestrację. W obszarze stołecznym badania wykonuje się w Oddziale ambulatoryjnymprzy ulicy Þönglabakki 1, 109 Reykjavík. Poza obszarem stołecznym należy zamówić specjalne badania w przychodni zdrowia.

Konto bankowe

Pracownik sam zakłada konto bankowe.

Do otwarcia konta bankowego konieczne jest posiadanie numeru ewidencyjnego. Rachunek bankowy można otworzyć za pomocą identyfikatora elektronicznego (isl. rafræn skilríki) lub umawiając się na wizytę w oddziale, w którym można uzyskać pomoc w wyrobieniu identyfikatora elektronicznego.

Íslykill – klucz elektroniczny

Pracownik sam ubiega się o klucz elektroniczny. Do złożenia wniosku wymagany jest numer ewidencyjny.

Klucz elektroniczny to hasło powiązane z numerem ewidencyjnym osoby. Pracownik powinien posiadać klucz elektroniczny, aby móc logować się na stronach internetowych instytucji, gmin, stowarzyszeń i firm, z którymi komunikuje się w związku z pracą na Islandii.

Klucz elektroniczny można otrzymać poprzez bank internetowy lub w Krajowym Rejestrze Islandii (Borgartún 21), Klucz elektroniczny można również zamówić za pośrednictwem Stafræn Ísland.

Ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik aplikuje i uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, pracownik musi zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w islandzkim towarzystwie ubezpieczeniowym lub zagranicznym towarzystwie ubezpieczeniowym, które posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Islandii (patrz lista na stronie internetowej FME).

Należy przedłożyć potwierdzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego posiadającego licencję na prowadzenie działalności w Islandii, że wnioskodawca wykupił ubezpieczenie zdrowotne na okres sześciu miesięcy na minimalną kwotę 2.000.000 XNUMX XNUMX kor.

Islandzkie towarzystwa ubezpieczeniowe przesyłają potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio do Urząd do Spraw Cudzoziemców po jego zatwierdzeniu i opłaceniu (patrz lista towarzystw na stronie internetowej Centralnego Banku Islandii, pod  towarzystwa ubezpieczeniowe). Jeżeli ubezpieczenie zdrowotne zostało wykupione w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeniowym posiadającym licencję na prowadzenie działalności na Islandii, wnioskodawca musi sam przedłożyć potwierdzenie. Komisja Nadzoru Finansowego Banku Centralnego prowadzi wykaz zagranicznych zakładów ubezpieczeń (patrz wykaz firm na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego Banku Centralnego, pod  Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe).

Po upływie sześciu miesięcy od zarejestrowania legalnego miejsca zamieszkania wnioskodawca uzyskuje prawo do islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z islandzkim systemem zabezpieczenia społecznego.

Zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju

Na żądanie pracodawcy pracownik ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z krajowego rejestru karnego wydanego w kraju pochodzenia. Zaświadczenie o niekaralności nie może być starsze niż 12 miesięcy w momencie jego złożenia. Dozwolone jest złożenie niepoświadczonej kopii zaświadczenia. W określonych okolicznościach Urząd do Spraw Cudzoziemców może zażądać poświadczonego oryginału zaświadczenia z rejestru karnego lub przedłożenia zaświadczenia z większej liczby krajów niż kraj zamieszkania.

Umowa o pracę i świadectwo pracy

Pracodawca wypełnia umowę o pracę, pracownik podpisuje

Poniżej znajduje się wzór świadectwa pracy, potwierdzającego przepracowaną liczbę godzin pracownika, który kończy okres zatrudnienia i prosi o wydanie świadectwa.

Formularz umowy o pracę dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do pracy i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Pracy. Na stronie dotyczącej rynku pracy Konfederacji Pracodawców Islandzkich SA, jej członkowie mają również dostęp do różnych wzorów umów o pracę w języku angielskim.

Wzór świadectwa pracy na Islandii. Instrukcja wypełniania świadectwa.

Karty identyfikacyjne pracowników

Pracodawca sporządza lub zleca sporządzenie dla swoich pracowników kart identyfikacyjnych, które zawierają informacje określone w ustawie o świadectwach pracy i kontrolach stanowisk pracy oraz porozumieniach z ASÍ i SA.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i treści kart identyfikacyjnych można znaleźć na stronie internetowej skirteini.is. Znajdują się tam również wzory kart identyfikacyjnych oraz informacje o podmiotach oferujących druk kart plastikowych.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Pracownik aplikuje i uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Osoby ubiegające się o ocenę i uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych zwracają się do Centrum Edukacyjnego Iðan (Inga Birna Antonsdóttir, inga@idan.is).

Centrum Iðan jest odpowiedzialne wyłącznie za ocenę uprawnień zawodowych w przemyśle spożywczym i przetwórstwie. Aby kwalifikacje kandydata zostały uznane powinien mieć ukończone co najmniej trzy lata studiów i posiadać trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów. Wykształcenie w innej dziedzinie, takie jak np. hotelarstwo, oceniane jest przez Uniwersytet Islandzki.

Wyjazd z Islandii

Pracownik jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyprowadzki, ale pracodawca udziela mu wszystkich informacji.

Wyjazd z Islandii należy zgłosić do Krajowego Rejestru Islandii w ciągu siedmiu dni. Zobacz więcej informacji na stronie internetowej Centrum Wielokulturowego o tym, co należy zrobić, gdy pracownik jest jeszcze na Islandii.

Skontaktuj się z nami