Pracownicy z EOG

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Czechy, Węgry, Niemcy, Szwajcaria i Wyspy Owcze.

Pracownicy

Pracodawcy

Portal pracodawcy

Potwierdzenie umowy o pracę na terenie EOG.

Pracodawca musi zalogować się do portalu pracodawcy i wypełnić potwierdzenie nawiązania stosunku pracy z wnioskodawcą nie później niż w 30 dni po złożeniu przez pracownika wniosku o numer ewidencyjny (isl. kennitala).

Umowa o pracę i świadectwo pracy

Pracodawca wypełnia umowę o pracę, a pracownik podpisuje.

Poniżej znajduje się wzór świadectwa pracy, potwierdzającego przepracowaną liczbę godzin pracownika, który kończy okres zatrudnienia i prosi o wydanie świadectwa.

Formularz umowy o pracę dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do pracy i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Pracy. Na stronie dotyczącej rynku pracy Konfederacji Pracodawców Islandzkich SA, jej członkowie mają również dostęp do różnych wzorów umów o pracę w języku angielskim.

Numer ewidencyjny (isl. kennitala)

Pracownik występuje o numer ewidencyjny, a pracodawca podpisuje wniosek.

Zwraca się szczególną uwagę na fakt, że pracodawca musi potwierdzić poprzez podpisanie wniosku, że wnioskodawca będzie wykonywał pracę zarobkową.

Jeżeli pobyt na Islandii będzie dłuższy niż trzy miesiące, obywatel EOG/EFTA musi wystąpić o numer ewidencyjny do Krajowego Rejestru Islandii (isl. Þjóðskrá Íslands).

Jeżeli pobyt na Islandii jest krótszy niż 3 miesiące, wnioskodawca występuje o tzw. systemowy numer ewidencyjny (isl. kerfiskennitala). W tym celu musi wypełnić wniosek w jednym z punktów Urzędu Skarbowego oraz mieć przy sobie paszport lub inny dokument uprawniający do podróży.

Obywatel EOG/EFTA musi złożyć wniosek o wydanie numeru ewidencyjnego do Krajowego Rejestru Islandii.

Do wniosku należy dołączyć kopię/zdjęcie paszportu lub ważnego co najmniej 6 miesięcy dowodu osobistego, akt urodzenia oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.

Wnioskodawca/pracownik musi samodzielnie wypełnić wniosek i podać swój adres e-mail, gdyż potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawca może złożyć wniosek przed przybyciem na Islandię, lecz nie zostanie on zatwierdzony, dopóki wszystkie dokumenty nie zostaną złożone, a wnioskodawca stawi się w miejscu rejestracji (Borgartún 21, 105 Reykjavík) i okaże paszport oraz oryginały innych wymaganych dokumentów.

Wnioskodawca musi być zatrudniony przez firmę islandzką, a jego wynagrodzenie musi spełniać wymogi minimum egzystencji.

Systemowy numer ewidencyjny przeznaczony jest dla obywateli EOG/EFTA lub obywateli jednego z krajów nordyckich, którzy wyjeżdżają do pracy zarobkowej na Islandii na krócej niż 3 miesiące. Karta podatkowa (isl. Skattkort) jest wydawana po wydaniu systemowego numeru ewidencyjnego.

Systemowy numer ewidencyjny nie przyznaje żadnych praw w Islandii i nie potwierdza prawa pobytu. 

Konto bankowe

Pracownik sam zakłada konto bankowe.

Do otwarcia konta bankowego konieczne jest posiadanie numeru ewidencyjnego. Rachunek bankowy można otworzyć za pomocą identyfikatora elektronicznego (isl. rafræn skilríki) lub umawiając się na wizytę w oddziale, w którym można uzyskać pomoc w wyrobieniu identyfikatora elektronicznego.

Íslykill – klucz elektroniczny

Pracownik sam ubiega się o klucz elektroniczny. Do złożenia wniosku wymagany jest numer ewidencyjny.

Klucz elektroniczny to hasło powiązane z numerem ewidencyjnym osoby. Pracownik powinien posiadać klucz elektroniczny, aby móc logować się na stronach internetowych instytucji, gmin, stowarzyszeń i firm, z którymi komunikuje się w związku z pracą na Islandii.

Klucz elektroniczny można otrzymać poprzez bank internetowy lub w Krajowym Rejestrze Islandii (Borgartún 21), Klucz elektroniczny można również zamówić za pośrednictwem Stafræn Ísland.

Ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik informuje o swojej przeprowadzce na Islandię.

Osoby, które przeprowadzają się do Islandii, są odpowiedzialne za zgłoszenie przeniesienia do ZUS (isl. Sjúkratryggingar Íslands).

Zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju

Na żądanie pracodawcy pracownik ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z krajowego rejestru karnego wydanego w kraju pochodzenia. Zaświadczenie o niekaralności nie może być starsze niż 12 miesięcy w momencie jego złożenia. Dozwolone jest złożenie niepoświadczonej kopii zaświadczenia. W określonych okolicznościach Urząd do Spraw Cudzoziemców może zażądać poświadczonego oryginału zaświadczenia z rejestru karnego lub przedłożenia zaświadczenia z większej liczby krajów niż kraj zamieszkania.

Karty identyfikacyjne pracowników

Pracodawca sporządza lub zleca sporządzenie dla swoich pracowników kart identyfikacyjnych, które zawierają informacje określone w ustawie o świadectwach pracy i kontrolach stanowisk pracy oraz porozumieniach z ASÍ i SA.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i treści kart identyfikacyjnych można znaleźć na stronie internetowej skirteini.is. Znajdują się tam również wzory kart identyfikacyjnych oraz informacje o podmiotach oferujących druk kart plastikowych.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Pracownik aplikuje i uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Osoby ubiegające się o ocenę i uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych zwracają się do Centrum Edukacyjnego Iðan (Inga Birna Antonsdóttir, inga@idan.is).

Centrum Iðan jest odpowiedzialne wyłącznie za ocenę uprawnień zawodowych w przemyśle spożywczym i przetwórstwie. Aby kwalifikacje kandydata zostały uznane powinien mieć ukończone co najmniej trzy lata studiów i posiadać trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów. Wykształcenie w innej dziedzinie, takie jak np. hotelarstwo, oceniane jest przez Uniwersytet Islandzki.

Wyjazd z Islandii

Pracownik jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyprowadzki, ale pracodawca udziela mu wszystkich informacji.

Wyjazd z Islandii należy zgłosić do Krajowego Rejestru Islandii w ciągu siedmiu dni. Zobacz więcej informacji na stronie internetowej Centrum Wielokulturowego o tym, co należy zrobić, gdy pracownik jest jeszcze na Islandii.

Skontaktuj się z nami